• Image description

Ebi - Khalij

 1. با هر نگاه
  بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم
  نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم
  من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد
  من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد
  فریاد خواهم زد

  تفنگم در دست سرودم بر لب
  همه ی ایران را میبوسم
  من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم
  من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم

  ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم
  بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس
  فارس فارس خواهد بود