Dooset Daram

Mazyar Fallahi - Dooset Daram
0:00
0:00
دوست دارم لبالب
می سوزه عشقم از تب
پر می شم از اسم تو او
هر ثانه هر شب
دوست دارم تا فردا
دوست دارم تا دریا
شاید ببینمت بااز
تو وقت خواب و رویا
ساعتی از شقایق
دقیقه های عاشق
دوست دارم تو بارون
تمام این دقایق
سبد سبد ستاره
رو دوش شب سواره
اگه فردا نباشه

دوست دارم دوباره
دوست دارم لبالب
می سوزه عشقم از تب
پر می شم از اسم تو او
هر ثانیه هر شب
دوست دارم تا فردا
دوست دارم تا دریا
شاید ببینمت بااز
تو وقت خواب و رویا