Khalije Pars

Homayoun Shajarian - Khalije Pars
0:00
0:00
غرش خیزابهای نیلگونْ دریای پارس
بازتابی هست از نام غرور افزای پارس
تا به یاد آرد شکوه روزگار باستان
کی خلیج پارس از بیگانگان گیرد نشان
همنوا خیزابها خوانند با من این سرود
باد بر هر چه نشان از پارس دارد بس درود
هم نوا و هم سُرا خیزابهای پُرخروش
میزنند ایرانیان را سربه سر بانگِ بهوش
یکزبان و یکدل و همبسته و همداستان
مرزها را با خردورزی زدایید از میان
پاک باید تا کنید آثار ننگیننامه ها
کرد آنچه پاره پاره میهن و از هم جدا جدا
سربه سر باشید مانند دماوند استوار
همدل و هم آرمان و ایران زمین را پاسدار