Shobadeh

Moein Tayebi - Shobadeh
0:00
0:00

نازترین ناز نکن زلزله آغاز نکن در پس این پرده بمان مشت مرا باز نکن
ناز تویی آه من عاشق بی خواب من در دل آتشکده ام این همه اعجاز نکن
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم

وسوسه ی ابر نشو آخر این صبر نشو میروم از دست خودم پنجره را باز نکن
پیچ نزن ساده بیا کشته و دلداده بیا مرغک آمین دلم این همه پرواز نکن
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم
به چنین حالی مست می عشقم در خودم نیستم مست پی عشقم
مگر این شعبده را من به تو میبازم دل بی منطق من با تو نمیسازم