Maslak

Hami - Maslak
0:00
0:00
از تو تکرار همه آینه ها
یه نفس شرم ترانه کافیه
اگه عاقبت به خیری،نفسم
حتی تا مرگ صدا منتفیه
با تو تا وحشت گریه
حتی تا خودِ شکستن
تا رسیدن به تو از من
صف به صف معجزه بستن
روزی صدبار بگو؛ هستی
مثه یک وِرد مقدّس
که سکوت منهِ بی تو
سطر مشکوک ترانه اس
جون گرفته از یه دَردیم
پا رو قانون همیشه
شک نکن شبای غمگین
دیگه آفتابی نمی شه
این که ظلمت مثه ما نیست
تازه اولِ نبرده
تیغ شرقیِ یه مسلک
رو تن ما پِی درده
یه نفس کنار من باش
تو شبانه های اندوه
یه نفس تمام من باش
زیر سنگینیِ این کوه