Marz Por Gohar

Ali Azimi - Marz Por Gohar
0:00
0:00
آه از اعماق جان و وای از احوال دل
آه از این آینه که شده پر از زنگار و گل
وای از سرزمینم کی میشه ببینم که خوشی؟
دستتو بگیرم دیگه وقتشه که پاشیم
از بیخ بریدن، رستت رو کشیدن
ای جان این جایگاه تو نیست
دستات رو بستن، قلبت رو شکستن
این وضع سزاوار تو نیست
ای مرز پر گهر
جبر جغرایی, تف به این سرنوشت
این قصه رو کدوم نامرد به قرعه ما نوشت؟
ما جنگ کم ندیدیم ، رنج کم نکشیدیم
به خرافات و محمل دیگه گوش نمیدیم
فیوزها پریده ، این گله رمیده
ای چوپان پادشاه توکیست؟
این گرگهای دریده یا جانهای به لب رسیده؟
ای گرگ اینجا شکارگاه تو نیست
این مرز پر گهر